Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2017

11:34
3972 f51a
Reposted fromjethra jethra vianebthat nebthat

February 26 2017

14:32
1581 2ff6
Reposted frommontak montak vianoisetales noisetales
14:32
1554 6aea
Reposted fromPoranny Poranny vianoisetales noisetales
09:31
Reposted fromtgs tgs vialiveattherainbow liveattherainbow
09:26
Reposted fromjasminum jasminum viathereisnolove thereisnolove

February 25 2017

21:52
Lubię noc. O trzeciej nad ranem można robić i mówić rzeczy, których nie da się robić czy mówić o trzeciej po południu.
— N. Roberts
Reposted fromborn2die born2die viawisniowysad wisniowysad
21:52
5989 f8eb 500
Reposted frombaboooshka baboooshka viagosialap gosialap
21:49
Jestem typem depresyjnym i neurotycznym. Ze skłonnościami do autodestrukcji. Zdarzają się dni, kiedy budzę się i nie chcę ani nie mogę wstać z łóżka. Bo jest ciemno, bo pada deszcz, bo jest mgła, bo jest zimno, bo wszystko jest kompletnie bez sensu, bo jestem stary, bo jestem brzydki, bo nikt mnie nie kocha, nikt nie ma dla mnie czasu i nikt nie rozumie — Arek Jakubik
— wypisz- wymaluj JA!
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabiianca biianca
21:47
8690 83c9

Ruth Bernhard, 1975.

Reposted frombackground background viaszatanista szatanista
21:44
3336 6d52 500

erudite-eye:

Cyanometer, c. 1789. An instrument that measures the blueness of a sky.

Reposted fromgeo-metrie geo-metrie viacolagatji colagatji
21:44
0536 36c5 500

The Souls of Acheron (detail) Adolf Hirémy-Hirschl, 1898

Reposted fromLittleJack LittleJack viacolagatji colagatji
20:21
7095 5b5e
Reposted fromiamstrong iamstrong viaperseweracje perseweracje
20:20
8032 9b52 500
20:13

Reposted fromnebthat nebthat
17:44
2071 db91
Reposted fromrawwwr rawwwr viapiehus piehus
17:44
1057 45b9 500
Reposted fromjozefspace jozefspace viapiehus piehus
17:42
9461 be79
17:40
8100 fd26
Reposted fromnaplimak naplimak viazprycaz zprycaz
17:40
17:39
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl